Registrační list

 

Registrační list je nutné vytvořit vždy při změně předsedy, místopředsedy, jednatele, pokladníka, kontrolního orgánu nebo sídla ZO/OO. V záložce registrační listy najdete seznam žádostí o změnu registračního listu.

Nejprve však data upravte nebo opravte v záložce "Funkce" a potvrďte tlačítkem "Uložit". Novou žádost provedete kliknutím na zelené tlačítko "Nová žádost". Otevře se Vám nové okno, ve kterém budou předvyplněny údaje ze záložky "Funkce" a "Základní" (sídlo organizace).

V případě, že dochází ke změně funkcionáře je zapotřebí vyplnit datum zvolení. Vždy se uvádí datum posledního zvolení příp. znovuzvolení.

Období, na které jsou funkcionáři voleni je standardně pět let. Funkce může být vykonávána i kratší dobu v případě, že funkcionář funkci začne vykonávat v průběhu pětilétého funkčního období. Datum zvolení nesmí být menší než funkční období (např. ve funkčním období 2020-2025 nesmí být datum zvolení v roce 2019).

Součástí registračního listu musí být kontrolní orgán. Pokud má ZO méně než 20 členů a OO méně než 10 ZO, nemusí být ustanovena tříčlenná kontrolní komise, ale stačí pouze funkce jednoho kontrolora.

Po vyplnění klikněte na modré tlačítko "Vytvořit žádost o registrační list".

Po vytvoření registračního listu najdete v seznamu Vámi vytvořenou novou žádost, která na konci řádku bude obsahovat 3 tlačítka a to - dvě žlutá "Žádost" a "Čestné prohlášení" a třetí zelené "Finální RL". U nové žádosti svítí v kolonce "stav" oranžová hláška "čeká na schválení". Jakmile Sekretariát ČSV zpracuje nový registrační list, nahraje ho do systému a v kolonce "stav" se rozsvítí zelená hláška "schváleno".

ČSV důrazně upozorňuje ZO a OO, že za správnost dat, která jsou zadána do CIS, neručí ČSV, ČSV nemá oprávněni údaje opravovat a vystaven registrační list, tak jak je vytvořena žádost ze strany ZO nebo OO v CIS. 

  

Podklady pro zápis do spolkové rejstříku (SP)

  • Čestná prohlášení všech funkcionářů, což znamená těch nově zvolených i znovuzvolených – prohlášení musí být s úředně ověřeným podpisem a nesmí být starší než 3 měsíce!!!
    • za výbor to jsou: předseda, jednatel, pokladník, a pokud je zvolen tak i místopředseda, další členové výboru jsou nepovinní
    • za kontrolní orgán je to buď min. tříčlenná kontrolní komise (předseda a dva členové), nebo jeden kontrolor
  • Zápis či usnesení z VČS (Vzor PDF)
  • Zápis či usnesení z jednání výboru (Vzor_z_jednani PDF)
  • Zápis či usnesení z jednání kontrolní komise (nikoliv v případě zvolení kontrolora) (Vzor usneseni kontrolni komise PDF)
  • Souhlas s umístěním sídla – v případě, že došlo ke změně adresy sídla ZO/OO (nikoliv doručovací adresy). Formuláře naleznete zde: https://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo/

 

Čestná prohlášení zasílejte v originále, zápisy či usnesení jsou většinou akceptovány v kopii. Žádáme ZO o přímé zaslání dokumentů na adresu ČSV z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. Neposílejte dokumenty přes OO. Hrozí ztráta tříměsíční platnosti čestných prohlášení.

Kompletní přehled podkladů, které je třeba zaslat na sekretariát k úspěšné přeregistraci ve spolkovém rejstříku naleznete v záložce "Úložiště" v dokumentu s názvem "Důležité info ke konání VČS".

Nejčastější dotazy k registračním listům

Pokud na výroční členské schůzi ZO/okresní konferenci OO byli znovuzvoleni stejní funkcionáři, musí i přesto zasílat čestná prohlášení?
Ano, musí. Jelikož rok 2020/2021 byl rok volební, všem funkcionářům skončilo pětileté funkční období (případně mandát) a tato změna se do rejstříku zapisuje na základě čestných prohlášení, zápisů/usnesení a registračního listu.

 

Kde stáhnout formulář „čestné prohlášení“? 
Formulář lze vygenerovat z CISu u elektronické žádosti o nový registrační list (tlačítko „Čestné prohlášení“), čestná prohlášení jsou již předvyplněna pro všechny funkcionáře. Formulář lze stáhnout i z našich webových stránek www.vcelarstvi.cz na záložce „formuláře“ v sekci „Změna názvu ZO a OO“.


Jaká je platnost ověřeného podpisu na čestném prohlášení?
Platnost ověřovací doložky na čestném prohlášení je 3 měsíce (příklad: datum ověření je 24. 8. 2020, tudíž 24. 11. 2020 je nejzazší termín pro podání návrhu na zápis změn do rejstříku). 


Pokud dojde k rezignaci/úmrtí/odvolání funkcionáře a je zvolen nový, musí čestná prohlášení dodávat i ostatní funkcionáři, kteří již v rejstříku figurují?
Nemusí. V případě, kdy dojde k zániku mandátu předčasně, vždy dodává čestné prohlášení jen nový funkcionář, který ještě není v rejstříku zapsán.

 

Pokud dojde ke změně na úrovni funkce (z místopředsedy se stane předseda) musí čestné prohlášení dodávat i tento funkcionář, který již v rejstříku figuruje?
Musí. Jelikož původní čestné prohlášení je podepsáno k výkonu jiné funkce.

 

Kontakty ohledně registračním listů

Kontaktní osoba: Adresa pro zasílání podkladů pro RL:
Xenie Šulcová
tel.:+420224932423
e-mail.:sulcova@vcelarstvi.cz

ČSV z.s.
Křemencova 8
11524 Praha 4

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.